Wat zegt de Bijbel over atleten? (2023)

Filippenzen 4:13ESV / 31 nuttige stemmen

Ik kan alle dingen aan door hem die mij kracht geeft.

1 Korintiërs 6:20ESV / 30 nuttige stemmen

Want je bent gekocht met een prijs. Dus verheerlijk God in je lichaam.

1 Korintiërs 9:24-27ESV / 16 nuttige stemmen

Weet je niet dat in een race alle hardlopers rennen, maar dat er maar één de prijs ontvangt? Ren dus, opdat u het kunt verkrijgen. Elke atleet oefent in alles zelfbeheersing uit. Zij doen het om een ​​vergankelijke krans te ontvangen, maar wij een onvergankelijke. Ik ren dus niet doelloos rond; Ik boks niet als iemand die in de lucht slaat. Maar ik disciplineer mijn lichaam en houd het onder controle, opdat ik, nadat ik tot anderen heb gepredikt, zelf niet zou worden gediskwalificeerd.

1 Korintiërs 10:13ESV / 13 nuttige stemmen

Geen verleiding heeft je overvallen die niet gewoon is voor de mens. God is getrouw, en Hij zal niet toelaten dat je boven je vermogen wordt verzocht, maar Hij zal met de verzoeking ook zorgen voor een ontsnapping, zodat je het kunt doorstaan.

Jeremia 29:11ESV / 13 nuttige stemmen

Want ik ken de plannen die ik voor je heb, verklaart deHeer, plannen voor welzijn en niet voor kwaad, om u een toekomst en hoop te geven.

Jesaja 40:31ESV / 10 nuttige stemmen

Maar zij die wachten op deHeerzullen hun kracht vernieuwen; zij zullen opstijgen met vleugels als adelaars; zij zullen rennen en niet moe worden; zij zullen lopen en niet mat worden.

1 Koningen 18:46ESV / 8 nuttige stemmen

En de hand van deHeerwas op Elia, en hij raapte zijn kleed op en rende voor Achab uit naar de ingang van Jizreël.

2 Timotheüs 1:7ESV / 7 nuttige stemmen

Want God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en zelfbeheersing.

Hebreeën 10:26ESV / 5 nuttige stemmen

Want als we moedwillig blijven zondigen nadat we de kennis van de waarheid hebben ontvangen, blijft er geen offer voor de zonden meer over,

Galaten 1:10ESV / 5 nuttige stemmen

Want zoek ik nu de goedkeuring van de mens of van God? Of probeer ik de mens te plezieren? Als ik nog steeds zou proberen mensen te behagen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.

Romeinen 3:23ESV / 5 nuttige stemmen

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

Lukas 12:49ESV / 5 nuttige stemmen

“Ik kwam om vuur op de aarde te werpen, en ik wou dat het al ontstoken was!

Genesis 1:1-31ESV / 4 nuttige stemmen

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg, en duisternis lag over de diepte. En de Geest van God zweefde over de wateren. En God zei: "Laat er licht zijn", en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God scheidde het licht van de duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. En het werd avond en het werd ochtend, de eerste dag. ...

3 Johannes 1:2ESV / 3 nuttige stemmen

Geliefde, ik bid dat alles goed met je mag gaan en dat je in goede gezondheid mag zijn, zoals het goed gaat met je ziel.

1 Tessalonicenzen 4:16-18ESV / 3 nuttige stemmen

Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelgeroep, met de stem van een aartsengel en met het geluid van de bazuin van God. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dan zullen wij, die leven, die achterblijven, samen met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten, en zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Moedig elkaar daarom aan met deze woorden.

1 Korintiërs 6:19ESV / 3 nuttige stemmen

Of weet je niet dat je lichaam een ​​tempel is van de Heilige Geest in je, die je van God hebt ontvangen? Je bent niet van jezelf,

Handelingen 16:31ESV / 3 nuttige stemmen

En ze zeiden: "Geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden, jij en je huisgenoten."

Handelingen 16:1-40ESV / 3 nuttige stemmen

Paulus kwam ook naar Derbe en naar Lystra. Er was daar een discipel, Timoteüs genaamd, de zoon van een joodse vrouw die gelovig was, maar zijn vader was een Griek. Er werd goed over hem gesproken door de broeders in Lystra en Ikonium. Paulus wilde dat Timotheüs hem zou vergezellen, en hij nam hem mee en besneed hem vanwege de Joden die in die plaatsen waren, want ze wisten allemaal dat zijn vader een Griek was. Terwijl ze op weg waren door de steden, gaven ze hun ter naleving de beslissingen die waren genomen door de apostelen en oudsten die in Jeruzalem waren. Zo werden de gemeenten gesterkt in het geloof en namen ze dagelijks in aantal toe. ...

Openbaring 21:8ESV / 2 nuttige stemmen

Maar wat betreft de lafaards, de trouwelozen, de verfoeilijken, wat betreft de moordenaars, de ontuchtplegers, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel zal zijn in de poel die brandt van vuur en zwavel, wat de tweede dood is.”

Openbaring 21:4ESV / 2 nuttige stemmen

Hij zal elke traan uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gehuil, noch pijn zal meer zijn, want de vroegere dingen zijn voorbij.”

2 Tessalonicenzen 3:10ESV / 2 nuttige stemmen

Want zelfs toen we bij u waren, zouden we u dit bevel geven: als iemand niet wil werken, laat hem dan niet eten.

Galaten 5:19-21ESV / 2 nuttige stemmen

Nu zijn de werken van het vlees duidelijk: seksuele immoraliteit, onreinheid, zinnelijkheid, afgoderij, tovenarij, vijandschap, strijd, jaloezie, vlagen van woede, rivaliteit, onenigheid, verdeeldheid, afgunst, dronkenschap, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw je, zoals ik je eerder waarschuwde, dat degenen die zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven.

Galaten 3:28ESV / 2 nuttige stemmen

Er is geen Jood of Griek, er is geen slaaf of vrije, er is geen man of vrouw, want jullie zijn allemaal één in Christus Jezus.

2 Korintiërs 5:10ESV / 2 nuttige stemmen

Want wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen, opdat een ieder krijgt wat hij verdient voor wat hij in het lichaam heeft gedaan, hetzij goed of kwaad.

2 Korintiërs 5:8ESV / 2 nuttige stemmen

Ja, we hebben goede moed en we zijn liever weg van het lichaam en thuis bij de Heer.

1 Korintiërs 3:15ESV / 2 nuttige stemmen

Als iemands werk verbrandt, zal hij verlies lijden, hoewel hij zelf zal worden gered, maar alleen als door vuur.

Romeinen 10:9ESV / 2 nuttige stemmen

Want als u met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Romeinen 8:31-39ESV / 2 nuttige stemmen

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Hij die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard maar hem voor ons allemaal heeft opgegeven, hoe zal hij ons niet ook met hem genadig alles schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen Gods uitverkorenen? Het is God die rechtvaardigt. Wie moet veroordelen? Christus Jezus is degene die stierf, meer nog, die is opgewekt, die aan de rechterhand van God is, die inderdaad voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zal verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of hongersnood, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? ...

Handelingen 2:38ESV / 2 nuttige stemmen

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat u dopen, een ieder van u in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Johannes 14:1-31ESV / 2 nuttige stemmen

"Laat uw hart niet verontrust worden. Geloof in God; geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou ik je dan hebben verteld dat ik een plaats voor je ga klaarmaken? En als ik heenga en een plaats voor je klaarmaak, kom ik terug en neem je mee naar mezelf, zodat jij ook zult zijn waar ik ben. En je weet de weg naar waar ik heen ga.” Thomas zei tegen hem: "Heer, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we de weg weten?” ...

Johannes 3:16ESV / 2 nuttige stemmen

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Spreuken 14:20ESV / 2 nuttige stemmen

De arme heeft zelfs een hekel aan zijn buurman, maar de rijke heeft veel vrienden.

Psalm 63:1-11ESV / 2 nuttige stemmen

Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.O God, u bent mijn God; ernstig zoek ik u; mijn ziel dorst naar jou; mijn vlees bezwijkt voor u, als in een dor en dor land waar geen water is. Dus ik heb naar je gekeken in het heiligdom en je macht en glorie aanschouwd. Omdat uw standvastige liefde beter is dan het leven, zullen mijn lippen u loven. Dus ik zal je zegenen zolang ik leef; in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal verzadigd zijn als met vet en rijk voedsel, en mijn mond zal u loven met blije lippen, ...

Genesis 3:15ESV / 2 nuttige stemmen

Ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw, en tussen jouw nageslacht en haar nageslacht; hij zal u de kop vermorzelen en u zult hem de hiel vermorzelen.

FAQs

Wat staat er in de Bijbel over sport? ›

Geen onderwijs zonder sport

De waarschuwing in 1 Timoteüs 4:8 is volgens deze uitleg dus bedoeld voor mensen die hun leven wijden aan het behalen van grote sportieve prestaties. Maar dat betekent niet dat de zorg voor de fysieke conditie als nutteloos werd afgedaan.

Wat zegt de Bijbel over beweging? ›

Alles, alles moet voor Hem in beweging komen (Haggai 2:7). En omdat die schudding alle dingen raakt, en niets voorbijgaat, daarom zal ze ook de laatste zijn. Groter beweging der beweeglijke dingen is niet mogelijk. Dat is, gemeente van Christus, de belofte, die God u gegeven heeft.

Wat zegt de Bijbel over God afbeelden? ›

In de bijbel staat: 'Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. ' (Exodus 20:4).

Wat zegt de Bijbel over ruzie? ›

De Heere Jezus zegt het Zelf: Als je gaat bidden en je hebt ruzie met iemand, vergeef dan. Want als jij niet wilt vergeven, dan zal ook de Vader in de hemel jou niet vergeven. Je kent het vast wel. Je zegt iets in een opwelling en later denk je 'ik had beter mijn mond kunnen houden'.

Wat is het doel van een sportdag? ›

Een sportdag moet vooral leuk en gezellig zijn en verhoogt de sfeer op school. Het hoofddoel is meer gericht op sociale vorming of persoonlijk welbevinden. Toch is het van belang dat de bewegingsactiviteiten goed gekozen zijn en passen bij het bewegingsniveau van de kinderen.

Waarom is sport goed voor je? ›

Sport zorgt voor een betere conditie, meer spierkracht, een gezonde levensstijl, een goede nachtrust en een minder hoge medische consumptie. Sporten verkleint namelijk het risico op een groot aantal aandoeningen als hart- en vaatziekten, obesitas, osteoporose, beroertes.

Wat zegt de Bijbel over discipelschap? ›

Johannes 10:1-16

Kernzin: Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Discipelschap: Als discipel ben je een schaap van de goede herder. Leer zijn stem kennen!

Wat zegt de Bijbel over ongehoorzaamheid? ›

Als we Hem gaarne gehoorzamen, zal Hij ons gaarne zegenen. Hij heeft gezegd: 'Ik, de Heer, (…) schep er behagen in hen te eren die Mij in gerechtigheid en waarheid dienen tot het einde' (LV 76:5). Door te gehoorzamen groeien we en gaan we meer op onze hemelse Vader lijken.

Wat zegt de Bijbel over de wederkomst van Jezus? ›

Toen de apostelen de hemelen in keken, stonden er twee engelen bij hen die zeiden: 'Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen' (Handelingen 1:11).

Wat is het verschil tussen Bijbel en Bijbel? ›

We schrijven Bijbel met een hoofdletter als we de heilige tekst van de christenen bedoelen, en bijbel met een kleine letter als het om een gedrukt exemplaar van dat boek gaat.

Hoe denken christenen over God? ›

Christenen geloven namelijk in één God en drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. God, die onzichtbaar is en altijd mysterie blijft, heeft zich geopenbaard in de persoon van Jezus Christus en blijft sindsdien aanwezig in de Geest.

Hoe denken christenen over het afbeelden van God? ›

God is ongrijpbaar voor taal en denken, Hij overstijgt ieder menselijk beeld, metafoor of concept. Op die manier is het volgens de Bijbel verboden om beelden te maken van God. Onze voorstellingen dienen steeds stukgeslagen te worden, omdat zij altijd beperkt en eindig zullen zijn (iconoclasme).

Waar staat in de Bijbel dat je niet mag samen wonen? ›

Uit de literatuurstudie wordt geconstateerd dat er nergens in de Bijbel gesproken wordt over het ongehuwd samenwonen. Elke vorm van relatie tussen een man en een vrouw waarbij beiden ervoor hebben ingestemd, wordt beschreven in de context van het huwelijk.

Wat moet je zeggen als je ruzie hebt? ›

Ik heb ruzie. Hoe maak ik het goed?
  • Dit kan je doen:
  • Reageer niet als je nog emotioneel bent. Vaak zeg je dan kwetsende dingen. ...
  • Kom tot rust. Slaap er misschien een nachtje over.
  • Heb je meer tijd nodig? ...
  • Zie je elkaar in het echt? ...
  • Hou je bij de feiten. ...
  • Gebruik geen woorden zoals 'altijd' of 'nooit'.
  • Spreek vanuit jezelf.

Wat betekent boosheid in de Bijbel? ›

Gods boosheid

God wordt niet snel boos. En als Hij boos wordt, heeft Hij daarvoor een goede reden; Zijn eer staat op het spel. Volgens het boek Spreuken is het verstandig jezelf te beheersen: “Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kort aangebonden is, verheft de dwaasheid” (Spreuken 14:29).

Wat staat er in de Bijbel? ›

De Bijbel (uit het Grieks: biblia = boeken) is het heilige boek van de christenen. Centraal staat de Drie-eenheid: God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en de Heilige Geest. De Bijbel wordt door veel christenen als het onfeilbare woord van God gezien en door hen ook op die manier behandeld.

Wat is het begin van de Bijbel? ›

[1] IN het begin schiep God de hemel en de aarde. [2] De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren.

Wat zegt de Bijbel over geloof? ›

Geloof is vertrouwen. Geloven is weten, zonder dat er bewijs voor is. Geloven is hopen; hopen op het goede wat komen gaat. (Hebreeën 11:1) Als het geloof de grondslag is voor alles, dan is het geloof eigenlijk als het fundament waarop we bouwen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 09/11/2023

Views: 6794

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.